Disclaimer

DISCLAIMER - DODI

Dodi en Dodiforkids (hierna gezamenlijk: Dodi) verlenen u hierbij

toegang tot www.dodiforkids.nl (hierna: de Website) en publiceren

hier teksten, afbeeldingen, producten en andere materialen.

Dodi behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de

inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen

zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Dodi spant zich

in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren

en/of aan te vullen, maar heeft hiertoe geen verplichting. De

informatie op de Website wordt zonder enige vorm van garantie of

aanspraak op juistheid aangeboden.

I

n het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud

van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van

dergelijke fouten is Dodi niet aansprakelijk. Geen overeenkomst

komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Dodi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die

ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op

de) Website. Daarnaast is Dodi niet aansprakelijk voor het als

gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van

de Website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor

storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang

tot de Website wordt verkregen.

Hoewel Dodi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen,

is Dodi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die

door gebruikers van de Website op de Website geplaatst

worden. Dodi oefent hierop geen voorafgaande controle of

redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud

serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dodi is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor op de

Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden

is Dodi niet aansprakelijk.

Concluderend sluit Dodi alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei

directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die

voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website.

De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van

bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Dodi Alle

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en

alle onderdelen daarvan berusten bij Dodi, voor zover deze rechten

niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Dodi is het niet toegestaan om de Website, delen

van de Website, informatie verkregen van de Website, producten

getoond op de Website of ander materiaal getoond op de Website

openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan

te bieden in welke vorm dan ook.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact

op via: info@dodiforkids.nl